I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie

PRZYJAZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Pozostałe aktualności

14.05.2021

PRZYJAZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Program adaptacji uczniów I LO Carolinum do nauczania w systemie hybrydowym i stacjonarnym w roku szkolnym 2020/2021

 

W oparciu o rekomendacje zawarte w programie „ Jak wspierać uczniów po roku epidemii?” realizowanym na zlecenie MEN oraz na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów I LO Carolinum w Nysie dotyczącej kondycji psychofizycznej młodzieży w czasie nauczania zdalnego, zespół wychowawczy przedkłada do realizacji następujące zasady:

A. Organizacja pracy szkoły

 1. Należy zintensyfikować działania mające na celu podniesienie kondycji psychicznej uczniów, zbudowanie dobrych relacji i ponowną integrację klas oraz pomoc szkoły w adaptacji uczniów do rytmu nauki stacjonarnej lub hybrydowej.
 2. Nie będą przeprowadzane prace pisemne (sprawdziany, testy, wypracowania, kartkówki) i odpowiedzi ustne na ocenę w pierwszym tygodniu po powrocie klas do szkoły w systemie hybrydowym.
 3. Nie będą sprawdzane na ocenę notatki w zeszytach uczniowskich.
 4. W czasie pracy szkoły w systemie stacjonarnym istnieje możliwość pisania sprawdzianów tylko z materiału bieżącego, nie z poprzednich działów.
 5. Przypominamy o konieczności respektowania zapisów zawartych w Statucie Szkoły dotyczących zasad korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych przez młodzież podczas zajęć szkolnych.

 

B. Pomocne zasady i sposób podejścia

 1. Skupianie się na uczniach ich potrzebach i aktualnych możliwościach, a nie na spodziewanych osiągnięciach edukacyjnych.
 2. W trybie zajęć stacjonarnych zaleca się czujność i natychmiastowe reagowanie na absencję dzieci na lekcji, brak aktywności lub inne obserwowane problemy (orientacja w przyczynach, kontakt z rodzicami, ewentualnie podjęcie współpracy w tej sprawie z pedagogiem/psychologiem szkolnym).

 

C. Integracja w ramach zespołów klasowych, wyjścia, wycieczki

 1. Świadome wzmacnianie relacji rówieśniczych, np. poprzez wprowadzanie wspólnych zadań, które integrowałyby grupę wokół wartościowego działania.
 2.  Wycieczki piesze i spacery z wychowawcą , które pozwalają na pracę nad dobrą kondycją i zapewniają kontakt z rówieśnikami.
 3.  Wprowadzenie spacerów edukacyjnych jako stałych elementów planu lekcji (wspólne wychodzenie z całą klasą lub z grupami rotacyjnie), które połączą cele edukacyjne i integracyjne.
 4. Troska o kondycję fizyczną uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego, wspólnych wycieczek, spacerów.

 

D. Realizacja programów profilaktycznych

 1. Realizacja programów profilaktycznych, które wzmacniają kondycję psychiczną młodzieży, zapobiegają problemom i zachowaniom ryzykownym i spełniają funkcję integracji uczniów w oparciu o pozytywne wartości.
 2. Prowadzenie treningów komunikacji społecznej pomocnych w powrocie do zasad obowiązujących w kontaktach z innymi oraz realizacja programów spełniających funkcję adaptacyjną, które na nowo pomogą wejść w grupę oraz usprawnią integrację i klimat społeczny grup i klas.

 

E. Organizacja wsparcia psychologicznego

 1. Zwrócenie szczególnej uwagi nauczycieli na sprawną identyfikację uczniów, których zachowanie może wskazywać na istnienie głębszych problemów.
 2. Jak najszybsze objęcie pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży, która ma bardzo słabą kondycję psychiczną, a w szczególności tych uczniów, którzy w okresie pandemii doświadczyli jakiejś formy traumy.
 3. Objęcie szczególną troską uczniów, których czas epidemii skonfrontował z nietypowymi, szczególnymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej. Powołanie zespołu wsparcia dla młodzieży szczególnie dotkliwie dotkniętej kryzysem.
 4. Kontynuowanie programu monitorowania frekwencji.
 5. Przeprowadzenie zajęć przez wychowawców podczas lekcji wychowawczych na temat umiejętności budowania udanej relacji, zrozumienia i okiełznania lęku oraz konstruktywnego radzenia sobie ze złością i innymi nieprzyjemnymi emocjami.

 

F. Działania skierowane do rodziców

 1.  Poszerzanie wiedzy i kompetencji rodziców uczniów w zakresie dobrej komunikacji, umiejętności wychowawczych poprzez prelekcje lub spotkania prowadzone przez specjalistów.
 2.  Uwrażliwianie rodziców na niepokojące objawy, które mogą świadczyć o poważniejszych trudnościach psychicznych dzieci oraz przekazanie wiedzy o sposobach właściwego reagowania (w oparciu o zaangażowanie psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów z PPP).
11.06.2021 20:18

Sukcesy koszykarek i koszyk...

Uczennice Carolinum zajęły 1 i 2 miejsce w Mistrzostwach Pow...

Więcej
09.06.2021 18:24

Sukces naszych uczniów w XX...

Miło nam poinformować, że nasz absolwent Maciej Woliński z klasy 3b1 oraz&...

Więcej
07.06.2021 21:26

MISTRZYNI WOJEWÓDZTWA

Dnia 07.06.2021 na Indywidualnych Mistrzostwach Województwa LA w Opolu wie...

Więcej
07.06.2021 21:07

Osiągnięcia w Międzynarodo...

Nasi uczniowie:  Maciej Łachut (1mi), Nina Słobodzian ...

Więcej