• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
 • 77 433 33 31
 • locarol@poczta.onet.pl
Thumb

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 1. Strony internetowej www.carolinum.edu.pl

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 1. Data publikacji strony internetowej: 11.12.2014 r.
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.12.2014 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących
 2. Strona nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące ( brak możliwości zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu, zmiany odstępu między słowami, wierszami, akapitami)
 3. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia 15.03.2021 r. na podstawie samooceny.

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające) system lub aplikacjami użytkowników.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Dane teleadresowe I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie
ul. Jana Sobieskiego 2
48-300 Nysa
tel. 77 433 33 31
e-mail: locarol@poczta.onet.pl

Osoby kontaktowe: Anna Bryś, Elżbieta Dowhopoluk

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy locarol@poczta.onet.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 77 433 33 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądania może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

DOSTĘNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek A, przy ul. Jana Sobieskiego 2, 48-300 Nysa

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia.  1 wejście – od ul. Jana Sobieskiego 2, 2 wejście  – od podwórka, za boiskiem szkolnym. Przed wejściem nr 1 znajduje się stopień. Wejście nr 1 przeznaczone jest dla gości, nie posiada podjazdu dla wózków.
 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przy wejściu głównym znajduje się domofon, za pomocą którego osoby niepełnosprawne mogą  przywołać pracownika wspomagającego.
 5. Dyżurka woźnych, gdzie można uzyskać informacje, znajduje się po prawej stronie od wejścia nr 1.
 6. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.
 7. Do pomieszczeń na parterze prowadzą stopnie.
 8. W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.
 9. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń  w alfabecie braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Placówka zatrudnia nauczyciela, który zna język migowy.
 12. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły (np. za pomocą domofonu, telefonicznie), zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie przy załatwieniu sprawy.

 

Budynek B, przy ul. Jana Sobieskiego 2, 48-300 Nysa

 

 1. Główne wejście znajduje się od ul. Jana Sobieskiego 2,  nie posiada podjazdu dla wózków. Przed wejściem znajduje się stopień.
 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Budynek nie posiada domofonu. Domofon, za pomocą którego osoby niepełnosprawne mogą  przywołać pracownika wspomagającego, znajduje się przy wejściu nr 1 do budynku A (naprzeciwko wejścia do budynku B w odległości ok. 10m)
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.
 6. W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.
 7. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, nie ma oznaczeń  w alfabecie braila, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 8. Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Placówka zatrudnia nauczyciela, który zna język migowy.
 10. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły (np. za pomocą domofonu umieszczonego przy wejściu nr 1 do budynku A, telefonicznie), zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie przy załatwieniu sprawy.

 

Thumb
Thumb
Skip to content