• Nysa, ul. Jana Sobieskiego 2
 • 77 433 33 31
 • locarol@poczta.onet.pl
Thumb

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Samorząd uczniowski zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczniowie ZSO zwanego dalej szkołą.
 2. Samorząd uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 r., Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd jest organizacją powołaną przez uczniów i dla uczniów.
 5. Do realizacji swoich celów ogół uczniów wybiera swoich przedstawicieli – organy samorządu uczniowskiego.
 6. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym. Prze swoich przedstawicieli współdecyduje o życiu i pracy szkoły.

Rozdział II – Podstawowe założenia pracy Samorządu Uczniowskiego

Art. 2

 1. Realizowanie zadań zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
 4. Uczenie zasad samorządności i demokracji.
 5. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania.
 6. Kształtowanie umiejętności korzystania z przysługujących praw.
 7. Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu.
 8. Dbałość o sprawny obieg informacji na terenie szkoły.

Rozdział III – Zadania Samorządu Uczniowskiego

Art. 3

 1. Podstawowym zadaniem Samorządu jest reprezentowanie uczniów na terenie szkoły i poza nią.
 2. Przewodniczący Samorządu pełni rolę rzecznika uczniów.
 3. Zarząd Samorządu pośredniczy w kontaktach uczniów z Dyrekcją Szkoły.
 4. Rada Samorządu organizuje życie kulturalne szkoły oraz pośredniczy w kontaktach z nauczycielami i uczniami.

Rozdział IV – Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 4

 1. Organami Samorządu są:
 1. Samorząd klasowy w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.
 2. Zarząd Samorządu w składzie przewodniczący, dwóch zastępców, z których jeden jest uczniem Gim. Nr 4, a drugi uczniem I LO Carolinum, sekretarz, skarbnik.
 3. Rada Samorządu w składzie: Zarząd Samorządu, przedstawiciele samorządów klasowych.
 4. Szkolna Rada Wolontariatu.
 5. Ponadto powołuje się pełnomocnika ds. kontaktów z klasami, trzech pełnomocników ds. oceny dyżurów klasowych.

Art. 5

 1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zarząd jest najwyższą władzą samorządu.
 3. Zebrania Zarządu odbywają się na wniosek członka Zarządu lub opiekuna Samorządu.
 4. Radę Samorządu tworzy Zarząd i przewodniczący wszystkich klas.
 5. Rada Samorządu wspiera pracę Zarządu, jest organem doradczym i kontrolnym
 6. Rada jest władzą uchwałodawczą – wyznacza podstawowe kierunki działań Samorządu.
 7. Rada Samorządu wyłania członków Szkolnej Rady Wolontariatu w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
 8. Członkowie Rady pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu a uczniami i wychowawcami klas.
 9. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy reprezentantów.
 10. Zebrania Rady odbywają się cyklicznie w terminie ustalonym przez Samorząd.
 11. Zebrania Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
 12. Każde zebranie Rady jest protokołowane przez sekretarza Samorządu.
 13. Zebrania Rady Samorządu są otwarte dla uczniów.

Rozdział V – Prawa i obowiązki organów Samorządu

Art. 6

1. Samorząd klasowy:

 1. reprezentuje klasę;
 2. organizuje życie klasy (imprezy, dyżury);
 3. w porozumieniu z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy;
 4. organizuje pomoc koleżeńską.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 1. uchwala regulamin Samorządu i dokonuje zmian w regulaminie;
 2. ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu na dany rok szkolny do końca października;
 3. koordynuje przebieg imprez i uroczystości szkolnych;
 4. reprezentuje interesy ogółu uczniów;
 5. występuje z inicjatywami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swojej kompetencji;
 6. gromadzi i dysponuje funduszami Samorządu;
 7. wykonuje zadania zlecone przez Dyrekcję Szkoły i Radę Pedagogiczną;
 8. proponuje kandydata na opiekuna Samorządu.

3. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów;
 2. odwołuje i powołuje członków zarządu w głosowaniu jawnym;
 3. wyrażanie opinii w sprawach ważnych dokumentów dotyczących szkoły, takich jak wewnątrzszkolny system oceniania, regulamin oceny z zachowania, statut szkoły;
 4. występuje z inicjatywami podejmowanymi przez samorządy klasowe;
 5. reprezentuje interesy poszczególnych klas;
 6. powołuje komisje do organizowania działalności w określonej dziedzinie;
 7. członkowie Rady pośredniczą w kontaktach między organami Samorządu a uczniami;
 8. członkowie Rady mają prawo do występowania na forum z inicjatywami i zapytaniami oraz prawo do informacji.

4. Przewodniczący Samorządu:

 1. powołuje i odwołuje swoich zastępców;
 2. wnioskuje o odwołanie i powołanie opiekuna;
 3. występuje z inicjatywami do Dyrektora Szkoły;
 4. prowadzi zebrania Rady;
 5. przeprowadza głosowania nad uchwałami.
 1. Szkolna Rada Wolontariatu
  1. liczy pięć osób i jej kadencja trwa jeden rok;
  2. wybiera ze swojego grona przewodniczącego;
  3. przewodniczący organizuje prace rady, prowadzi posiedzenia i odpowiada za dokumentację;
  4. posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na półrocze;
  5. koordynuje zadnia z zakresu wolontariatu poprzez:
 •  promowanie idei wolontariatu wśród uczniów;
 •  diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym;
 •  opiniowanie oferty działań wolontariackich;
 •  przeprowadzanie ogólnopolskich i regionalnych akcji charytatywnych;
 •  wspieranie osób potrzebujących w ramach indywidualnych akcji charytatywnych;
 •  organizowanie korepetycji dla uczniów z problemami w nauce;
 •  organizowanie kiermaszów okolicznościowych;
 •  pomoc w przeprowadzeniu spotkań świątecznych dla bezdomnych.

Zasady działalności wolontariuszy reguluje Karta Etyczna Wolontariusza (załącznik Nr1).
Rozdział VI – Wybory do Zarządu

Art. 7

 1. Kandydatami do samorządu mogą być uczniowie klas I – II ZSO i klas III Gimnazjum Nr 4.
 2. Nie może pełnić funkcji w Samorządzie uczeń mający trudności w nauce i niższą niż  dobra ocenę z zachowania; każdą kandydaturę opiniuje wychowawca klasy.
 3. Klasy I – II zobowiązane są do zgłoszenia kandydatów do Zarządu w trzecim tygodniu września.
 4. Klasy III gimnazjum zobowiązane są do zgłoszenia kandydatów do Zarządu w trzecim tygodniu września.
 5. Wybory poprzedza kampania wyborcza, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania Samorządu.
 6. Wybory zarządza opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.
 7. Zarządzenie o wyborach udostępnia się w formie plakatów i ogłoszeń na terenie szkoły oraz na stronie internetowej.
 8. Wybory odbywają się w pierwszym tygodniu października.
 9. Wybory organizuje ustępujący Zarząd.

Art. 8

 1. Zarząd Samorządu składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich, równych.
 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 3. Do Zarządu nie mogą kandydować członkowie Komisji Wyborczej.
 4. Komisja Wyborcza sporządza listę uprawnionych do głosowania.
 5. Udział w głosowaniu potwierdza się podpisem na liście.
 6. Prawo do głosowania mają uczniowie klas I – III.
 7. Pierwsze zebranie nowego Zarządu zwołuje opiekun Samorządu w ciągu tygodnia od dnia wyborów.
 8. Kadencja Zarządu rozpoczyna się tydzień po wyborach.

Art. 9

 1. Zarząd powołuje Komisję Wyborczą.
 2. Komisja Wyborcza sporządza protokół wyborów.
 3. Obliczenia głosów Komisja dokonuje bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
 4. W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy nie mogą przebywać osoby, które nie są członkami Komisji.
 5. Po obliczeniu głosów komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów.
 6. Kopie protokołów zostają wywieszone następnego dnia po wyborach na drzwiach lokalu wyborczego, w gablocie Samorządu, na tablicy ogłoszeń, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

Art. 10

 1. Głosować można tylko na jednego kandydata.
 2. Wyborca stawia znak “X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 3. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do opieczętowanej urny.
 4. Głosowanie odbywa się w następujący sposób: pełnomocnik Komisji za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia zaprasza całą klasę do udziału w głosowaniu.

Art. 11

 1. W skład Zarządu wchodzi pięciu kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 2. Przewodniczącym Samorządu ma prawo zostać kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
 3. Uzyskana przez pozostałych kandydatów liczba głosów nie ma wpływu na przydział funkcji.

Rozdział VII – Odwołanie członka Zarządu

Art. 12

 1. Członka Zarządu można odwołać, jeśli naruszy Statut Szkoły, Regulamin Samorządu lub nie bierze udziału w pracach Zarządu.
 2. Wniosek o odwołanie mogą postawić opiekunowie Samorządu, przewodniczący Zarządu, Dyrektor Szkoły, każdy nauczyciel i uczeń.
 3. Decyzję o odwołaniu podejmuje Rada Samorządu w głosowaniu jawnym.
 4. Na miejsce odwołanego członka Zarządu powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał największą liczbę głosów.
 5. Członek Zarządu może sam zrezygnować z działalności – stosuje się wtedy punkt 4 niniejszego rozdziału.
 6. Członek Zarządu pozbawiony swojej funkcji ma prawo odwołania się od decyzji Rady do przewodniczącego szkoły w ciągu siedmiu dni od daty odwołania.
 7. Przewodniczącego Szkoły można odwołać tylko w przypadku naruszenia Statutu Szkoły lub niewykonanie uchwał.
 8. Przewodniczący szkoły pozbawiony swojej funkcji ma prawo odwołania się od decyzji Rady do dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od daty odwołania.
 9. Odwołanie rozpatruje Rada Samorządu w porozumieniu z opiekunem w ciągu siedmiu dni od daty złożenia odwołania.

Rozdział VIII – Opiekunowie Samorządu

Art. 13

 1. Kandydatów na opiekunów Samorządu może proponować:
 1. Zarząd Samorządu;
 2. Rada Samorządu;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Dyrekcja Szkoły.

 

 1. Kadencja opiekunów trwa jeden rok.
 2. Opiekun Samorządu ma prawo uczestniczenia w zebraniach Rady z prawem głosu.
 3. Opiekun sprawuje nadzór nad działalnością organów Samorządu, wspiera ich pracę i pośredniczy w kontaktach z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz innymi instytucjami.
 4. Opiekun występuje z inicjatywą uchwałodawczą.
 5. Opiekun ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady.

Rozdział IX – Fundusze Samorządu

Art. 14

 1. Fundusze Samorządu pochodzą ze środków finansowych przekazanych przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców oraz darowizn innych instytucji.
 2. Fundusze przechowywane są w sejfie sekretariatu uczniowskiego.
 3. Opiekę nad funduszami Samorządu sprawuje skarbnik.
 4. Ustępujący skarbnik sporządza protokół przekazania środków finansowych Samorządu nowemu skarbnikowi do 15 października.

Art. 15

  1. Skarbnik prowadzi rejestr wpływów i wydatków, dokumentuje i opisuje wydatki pod kątem celowości zakupionych przedmiotów.
  2. Wszystkie wydatki pieniężne są dokumentowane w postaci paragonów, rachunków, oświadczeń.
  3. Skarbnik sporządza sprawozdanie z wpływów i wydatków na żądanie Zarządu.
  4. Skarbnik realizuje postanowienia Zarządu.
Thumb
Thumb
Skip to content